Nasza oferta

 KSIĘGOWOŚĆ STANDARDOWA

 1. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI KLIENTA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • księgi rachunkowe
 • ewidencja ryczałtowa
 • rejestry dla potrzeb podatku VAT
 • inne ewidencje np. środków trwałych, wyposażenia, itp.
 1. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI
 • sporządzanie i składanie rocznych rozliczeń PIT i CIT
 • sporządzanie zakładowego planu kont
 • ustalenie polityki rachunkowości
 • sporządzanie bilansu otwarcia i zamknięcia
 • stały nadzór nad prowadzoną dokumentacją
 1. SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH Z ZAKRESU:
 • podatku od towarów i usług (VAT)
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatku dochodowego od osób prawnych

USŁUGI PŁACOWE I ROZLICZENIA ZUS

 • sporządzanie list płac i naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników
 • wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej
 • rozliczanie zwolnień lekarskich oraz przygotowywanie dokumentacji dla celów uzyskania zasiłków z ZUS
 • sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów z nimi związanych: dodatkowe warunki pracy, aneksy, porozumienia, wypowiedzenia, oświadczenia, świadectwa pracy itp.
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych: zlecenie i umowa o dzieło
 • sporządzanie i składanie wszystkich deklaracji do ZUS

USŁUGI DORADZTWA

 • doradztwo z zakresu prawa podatkowego oraz bilansowego
 • doradztwo z zakresu przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • audyt podatkowy
 • opinie prawne i prawno-podatkowe
 • sporządzanie zapytań i wniosków do właściwych organów
 • obsługa postępowań podatkowych i kontroli podatkowej przed organami podatkowymi
  oraz kontroli skarbowej
 • obsługa spraw podatkowych w postępowaniach sądowo-administracyjnych

INNE USŁUGI

 1. URUCHAMIANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej i rodzaju opodatkowania
 • sporządzanie wniosków EDG-1 o wydanie zaświadczenia
 • sporządzanie i rejestracja umów spółek z o.o.
 • sporządzanie wniosków do KRS
 • rejestracja w urzędzie skarbowym
 1. PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • analiza opłacalności i skutków przekształceń
 • doradztwo w zakresie sposobów i skutków likwidacji prowadzonej działalności
 • przeprowadzanie likwidacji, procesów przekształceń podmiotów gospodarczych
 • sporządzenie deklaracji, zawiadomień i innych dokumentów
 1. PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI KLIENTA
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego
 • sporządzanie wszelkich zestawień i raportów według otrzymanych wzorów
 1. POMOC PRZY SPORZĄDZANIU WNIOSKÓW KREDYTOWYCH
 2. WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWYCH I PODATKOWYCH
 3. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 4. INNE USŁUGI WEDŁUG INDYWIDUALNYCH USTALEŃ Z KLIENTEM

 

 Ceny ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Aktualności